Moni markkinoinnin ammattilainen kärsii uupumuksesta

Tuoreella tutkimuksella on saatu osoitettua, että moni myynnin ja markkinoinnin ammattilainen kokee työssään vakavaa työuupumusta, jolla on usein ikävät seuraukset.

Markkinoinnin ja myynnin ammattilaisten uupumuksen taustalla ovat pääasiassa liian suuri työtaakka sekä puutteellinen johtaminen. Tämä käy ilmi ilmi Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tekemästä kyselystä. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset toteutti työuupumuskyselyn verkossa alkukesästä. Siihen vastasi yli 500 markkinoinnin ja myynnin ammattilaista. Heistä lähes 40 prosenttia kertoi kokeneensa vakavaa uupumusta. Näistä noin puolella oli tästä jopa lääkärin diagnoosi. Yli puolet vastaajista kertoi kokevansa työnsä uuvuttavaksi tai lievimmilläänkin väsyttäväksi. Uupumus heikentää huomattavissa määrin työntekijöiden elämänlaatua. Vain 7 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että työstä johtuva väsymys ei häiritse vapaa-aikaa ollenkaan.

Pääasiallisiksi syiksi työuupumukselle mainittiin vastaajien toimesta liian suuri työtaakka, huonot johtajat sekä liiallinen kiire. Vastaajat olivat sitä mieltä, ettei työyhteisön johtohenkilöstö aina ymmärrä alaistensa työtaakkaa. Usein työntekoon on aivan liian vähäiset resurssit.

Yhdeksi johtoon liittyvistä ongelmista mainitaan palautteen antaminen. Palautetta kerrotaan kyllä saatavan, mutta se ei ole ollenkaan rakentavaa. Myös työn tavoitteita pidetään ongelmallisena. Johtoporras vaatii tietenkin tuloksia, mutta tavoitteet ovat usean vastaajan mukaan usein hyvinkin epärealistisia tai epäselviä, eikä työntekijöille ole tarjolla riittävästi tukea eikä arvostusta.

Työtaakkaa lisää myös lisääntynyt raportoinnin tarve ja aiemmin assistentin tehtäviin kuuluvien töiden siirtyminen päälliköiden ja asiantuntijoiden hoidettaviksi.

Useimmilla vastaajista vakava uupumus ilmenee herkkänä ärtyisyytenä, nukahtamis- ja univaikeuksina sekä asioiden unohteluna. Uniongelmia esiintyi etenkin päällikkötason vastaajilla. Uupumusongelmaa vain pahentaa kyselyn mukaan suomalainen työkulttuuri, jossa keskeisenä määrittävänä tekijänä pidetään tunnollisuutta. Uupuneet eivät halua luovuttaa tai hae apua heti kun sille olisi tarvetta. Reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti, ettei ole ollut poissa töistä uupumuksesta huolimatta. Vain alle 15 ilmoitti saaneensa apua työterveyshuollosta.

Työpsykologi Karri-Pekka Kauppinen kertoo, että avun hakeminen saattaa tuntua työntekijästä jopa häpeälliseltä, varsinkin mikäli kyseessä on ensimmäinen työuupumus. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset reagoi kyselyn tuloksiin välittömästi, ja kertoi ryhtyvänsä tarjoamaan kaikille jäsenilleen työpsykologin palveluita syksystä lähtien.Kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia oli johtajan tasolla toimivia miehiä. Päälliköitä oli noin 40 prosenttia vastaajista. Noin puolet, 47 prosenttia vastaajista, oli iältään noin 50-59-vuotiaita.